Кінотренінг: технологія проведення

 

   

 

Як ефективний засіб підвищення психологічної культури заре­комендувала себе така форма роботи з педагогами, як кінотренінг. Кінотренінг — це форма групової просвітницької роботи,один із видів арт-терапії, що використовує механізми кінотерапії, які є по­тужним засобом впливу на почуття людини, формування її світогля­ду. Під час перегляду кінофільму людина ніби живе життям кіноперсонажів, інтерпретуючи те, що відбувається на екрані, крізь призму власних психологічних особливостей, цінностей, свого світобачення тощо.

Кінотренінг є ефективним засобом підвищення психологічної культури педагогів. Виокремлюють такі цілі кінотренінгудля пе­дагогів:

· розвиток психологічної компетентності;

· удосконалення інтелектуальних навичок;

· розвиток емоційної сфери;

· розвиток навичок розв’язання проблемних ситуацій;

· зняття стресу;

· формування навичок самоаналізу;

· уточнення знань про толерантну поведінку та шляхи її фор­мування в дошкільників;

· розвиток уміння тлумачити символи;

· створення хорошого настрою.

Кінотренінг проводять у формі групової бесіди. Перш ніж за­пропонувати педагогам кінофільм для перегляду, практичний пси­холог сам має переглянути його кілька разів, продумати запитання, які можуть виникнути під час обговорення кінофільму. Важливо, щоб практичний психолог добре знав сюжет кінофільму репліки персонажів тощо.

Під час групової бесіди педагоги обговорюють вражен­ня від перегляду кінофільму: діляться своїми думками, почуття­ми, висловлюють свої погляди щодо певних вчинків персонажів, їхніх суджень, емоцій тощо, пригадують моменти, які найбільше запам’яталися їм, визначають те, що здалося їм символічним, ви­словлюють симпатію чи антипатію до персонажів тощо.

Окрім того, під час обговорення педагоги мають помітити різ­ницю в сприйманні колегами одних і тих самих моментів кінофіль­му. Практичний психолог має уважно стежити за тим, щоб обгово­рення не перетворилося на бесіду мистецького характеру. Важливо, щоб педагоги говорили про власні почуття та переживання. Напри­кінці кінотренінгу потрібно обов’язково підбити підсумки обгово­рення,кожен учасник має зробити висновки.

Приклади кінофільму для проведення кінотренінгу:

 

· «Зірки на землі»  (2007). Режисер — Аамир Кхан, Амол Гупте